Podkarpackie Regulamin

REGULAMIN ORGANIZACYJNY


ROZDZIAŁ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Muzeum Podkarpackie w Krośnie, zwane dalej Muzeum, jest samorządową instytucją kultury Województwa Podkarpackiego o charakterze naukowo-badawczym i oświatowym, nie nastawioną na osiąganie zysku, wpisaną do „Rejestru Instytucji Kultury”, prowadzonego przez organizatora pod nr
5/99, działającą na podstawie:
1) ustawy z dnia 21 listopada 1996 roku o muzeach (Dz.U. z 1997 r., Nr 5, poz.24);
2) ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 1997 r., Nr 110, poz. 721 z późn. zm. i Nr 114, poz. 493 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668);
3) statutu Muzeum Podkarpackiego w Krośnie nadanego przez Sejmik Województwa Podkarpackiego Uchwałą Nr XIV/151/2000 z dnia 31 stycznia 2000 roku.
2. Siedziba Muzeum znajduje się w mieście Krośnie przy ulicy Piłsudskiego 16.
3. Muzeum posiada osobowość prawną.

ROZDZIAŁ 2
STRUKTURA ORGANIZACYJNA MUZEUM

§ 2

W Muzeum Podkarpackim w Krośnie funkcjonują Działy i komórki organizacyjne, które przy znakowaniu spraw posługują się następującymi cyframi rzymskimi:
I. Dział Archeologiczny
II. Dział Historyczny
III. Dział Artystyczny
IV. Dział Historii Oświetlenia
V. Dział Historii Szkła i Przemysłu Szklarskiego
VI. Dział Oświatowo - Promocyjny
VII. Dział Konserwacji Zabytków
a) Pracownia Konserwacji Malarstwa i Rzeźby
b) Pracownia Konserwacji Metalu
VIII. Dział Administracyjno-Gospodarczy
IX. Biblioteka
X. Dział Finansowo-Księgowy
XI. Oddział w Trzcinicy

ROZDZIAŁ 3
ZADANIA DZIAŁÓW I KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH

§ 3

1. Do zakresu działania Działu Archeologicznego należy:

1) Organizowanie i prowadzenie archeologicznych prac terenowych, zwłaszcza:
 badań wykopaliskowych o charakterze ratowniczym i sondażowym,
 prac wykopaliskowych wiążących się z zakresem opracowywanej tematyki archeologicznej,
 badań powierzchniowych, poszukiwawczych, weryfikacji stanowisk archeologicznych w terenie,
 konsultacji badań terenowych.
2) Gromadzenie muzealiów archeologicznych wraz z dokumentacją terenową oraz przygotowanie ich do pełnego wykorzystania w celach naukowych i oświatowych (konserwacja, magazynowanie, inwentaryzowanie).
3) Prowadzenie archiwum, zawierającego wszelkie materiały dotyczące poszczególnych stanowisk archeologicznych z terenu Podkarpacia.
4) Inicjowanie i wykonywanie opracowań naukowych zbiorów własnych oraz o charakterze ogólniejszym; zamieszczanie ich w wydawnictwach własnych Muzeum oraz innych publikacjach fachowych.
5) Popularyzowanie wyników badań własnych i dorobku archeologii Podkarpacia, jak również najważniejszych osiągnięć archeologii Polski i powszechnej.
6) Organizowanie wystaw, lekcji, odczytów, spotkań, sesji oraz konferencji naukowych.
7) Opieka nad zbiorami archeologicznymi znajdującymi się w muzeum, wypożyczonymi na wystawy i w depozyt.
8) Inwentaryzowanie zbiorów archeologicznych i prowadzenie dokumentacji naukowej.
9) Organizowanie i wykonywanie konserwacji zabytków archeologicznych.
10) Udostępnianie zbiorów do celów badawczych i popularyzatorskich.
11) Organizowanie i utrzymywanie współpracy ze specjalistycznymi placówkami w kraju i za granicą.
12) Opracowanie rocznych planów działalności oraz prowadzenie sprawozdawczości z pracy.

2. Działem Archeologicznym kieruje Kierownik Działu podlegający bezpośrednio Dyrektorowi Muzeum i ściśle współpracujący z Oddziałem w Trzcinicy, Działem Konserwatorskim, Działem Historycznym i Działem Oświatowo-Promocyjnym. Kierownikowi Działu Archeologicznego podlega Pracownia Konserwacji Zabytków Archeologicznych oraz magazyn zabytków archeologicznych.
§ 4

1. Do zakresu Działu Historycznego należy:

1) Gromadzenie eksponatów i dokumentacji z zakresu historii, w tym z dziejów Krosna i regionu (archiwalia, fotografie, militaria, zbiory numizmatyczne, medalierskie, falerystyczne i inne); penetrowanie terenu w celu pozyskiwania muzealiów.
2) Inwentaryzowanie, dokumentowanie i opracowywanie naukowe zbiorów.
3) Udostępnianie zbiorów (do badań naukowych, na ekspozycje stałe i czasowe oraz w celach popularyzatorskich).
4) Prowadzenie badań naukowych i publikowanie ich wyników; organizowanie sesji i konferencji naukowych.
5) Działalność popularyzatorska - organizowanie wystaw, lekcji, odczytów, spotkań.
6) Utrzymywanie kontaktów z muzeami, instytucjami naukowymi i stowarzyszeniami działającymi na rzecz badań historycznych w kraju i za granicą.
7) Właściwe przechowywanie zbiorów i organizowanie ich konserwacji.
8) Opracowywanie rocznych planów działalności oraz przygotowywanie sprawozdań z pracy.

2. Działem Historycznym kieruje Kierownik Działu podlegający bezpośrednio Dyrektorowi Muzeum i ściśle współpracujący z Działem Archeologicznym, Artystycznym, Oświatowo-Promocyjnym, Konserwatorskim i Biblioteką. Kierownikowi Działu podlega magazyn zbiorów historycznych.

§ 5

1. Do zakresu Działu Artystycznego należy:

1) Gromadzenie eksponatów i archiwaliów z zakresu sztuk plastycznych i rzemiosła artystycznego, zwłaszcza artystów związanych z regionem; penetrowanie terenu w celu pozyskiwania muzealiów.
2) Dokumentowanie, inwentaryzowanie i opracowywanie naukowe zbiorów.
3) Udostępnianie zabytków oraz dokumentacji (na ekspozycje i do badań).
4) Prowadzenie badań naukowych i publikowanie ich wyników; organizowanie sesji i konferencji naukowych.
5) Działalność popularyzatorska - organizowanie wystaw, odczytów, spotkań.

6) Utrzymywanie kontaktów z muzeami, instytucjami naukowymi i stowarzyszeniami w kraju i za granicą o podobnym charakterze i zakresie działania.
7) Właściwe przechowywanie i dbałość o stan zabytków.
8) Sporządzanie planów pracy i sprawozdań.

2. Działem Artystycznym kieruje Kierownik Działu podlegający bezpośrednio Dyrektorowi Muzeum i ściśle współpracujący z Działem Konserwatorskim i Oświatowo-Promocyjnym. Kierownikowi Działu podlega magazyn zabytków sztuki i rzemiosła artystycznego.

§ 6

1. Do zakresu Działu Historii Oświetlenia należy:

1) Gromadzenie eksponatów i archiwaliów z zakresu historii oświetlenia, zwłaszcza naftowego; penetrowanie terenu w celu pozyskiwania muzealiów.
2) Dokumentowanie, inwentaryzowanie i opracowywanie naukowe zbiorów.
3) Udostępnianie eksponatów i archiwaliów (na ekspozycje stałe i czasowe lub do badań).
4) Prowadzenie badań naukowych i publikowanie ich wyników; organizowanie sesji oraz konferencji naukowych.
5) Działalność popularyzatorska - organizowanie wystaw, odczytów, spotkań
6) Utrzymywanie kontaktów z placówkami muzeami i instytucjami naukowymi w kraju i za granicą.
7) Właściwe przechowywanie i dbałość o stan zabytków.
8) Sporządzanie planów pracy i sprawozdań.

2. Działem Historii Oświetlenia kieruje Kierownik Działu podlegający bezpośrednio Dyrektorowi Muzeum i ściśle współpracujący z Działem Artystycznym, Historycznym, Historii Szkła i Przemysłu Szklarskiego, Konserwatorskim i Oświatowo-Promocyjnym. Kierownikowi Działu podlega magazyn zabytków związanych z historią oświetlenia.
§ 7

1. Do zakresu Działu Historii Szkła i Przemysłu Szklarskiego należy:

1) Gromadzenie eksponatów i archiwaliów z zakresu historii szkła i przemysłu szklarskiego; penetrowanie terenu w celu pozyskiwania muzealiów.
2) Dokumentowanie, inwentaryzowanie i opracowywanie naukowe zbiorów.
3) Udostępnianie zbiorów (ekspozycje stałe i czasowe i do badań).
4) Prowadzenie badań naukowych i publikowanie ich wyników; organizowanie sesji i konferencji naukowych.
5) Działalność popularyzatorska - organizowanie wystaw, odczytów
6) Utrzymywanie kontaktów z muzeami i instytucjami naukowymi w kraju i za granicą oraz z producentami szkła na Podkarpaciu.
7) Sporządzanie planów pracy i sprawozdań.

2. Działem Historii Szkła i Przemysłu Szklarskiego kieruje Kierownik Działu podlegający bezpośrednio dyrektorowi Muzeum i ściśle współpracujący z Działem Artystycznym i Oświatowo-Promocyjnym. Kierownikowi Działu podlega magazyn eksponatów tego działu.

§ 8

1. Do zakresu działania Działu Oświatowo-Promocyjnego należy:

1) Organizowanie i prowadzenie działalności oświatowej w Muzeum, w Krośnie i w regionie (lekcje muzealne, odczyty, prelekcje, spotkania, wystawy).
2) Współtworzenie ekspozycji i przygotowywanie wystaw.
3) Współpraca z placówkami oświatowymi, zakładami pracy, szkołami, stowarzyszeniami, mediami, samorządem lokalnym, Kościołem.
4) Obsługa zwiedzających muzeum.
5) Współorganizowanie i obsługa imprez organizowanych przez Muzeum (sesje, odczyty, konferencje itp.).
6) Prowadzenie ewidencji i statystyki zwiedzających.
7) Popularyzacja pracy placówki, działalność reklamowo-promocyjna.
8) Przygotowywanie, gromadzenie i rozprowadzanie materiałów reklamowo-promocyjnych.
9) Przygotowywanie wydawnictw i materiałów do publikacji muzealnych.
10) Wykonywanie dokumentacji fotograficznej zbiorów i imprez organizowanych przez Muzeum.
11) Prowadzenie archiwum dokumentacji fotograficznej i filmowej.
12) Koordynacja i ustalanie dyżurów na ekspozycjach muzealnych.
13) Współpraca z innymi działami Muzeum w celu realizacji w/w zadań.
14) Sporządzanie planów pracy i sprawozdań.

2. Działem Oświatowo-Promocyjnym kieruje Kierownik Działu podlegający bezpośrednio dyrektorowi Muzeum i ściśle współpracujący z wszystkimi innymi Działami Muzeum. Kierownikowi Działu podlega magazyn wydawnictw; jest on odpowiedzialny za ich rozprowadzanie.

§ 9

1. Do zakresu działania Biblioteki należą:

1) Gromadzenie, inwentaryzowanie, klasyfikowanie i katalogowanie zbiorów bibliotecznych.
2) Prowadzenie prac bibliograficznych.
3) Udostępnianie zbiorów osobom zainteresowanym.
4) Prowadzenie wymiany wydawnictw.
5) Współpraca z wszystkimi działami muzeum w realizowaniu prac ekspozycyjnych, promocyjnych, wydawniczych, oświatowych, szkoleniowych i naukowo-badawczych.
6) Prowadzenie działalności naukowej w zakresie historii książki i bibliotekarstwa.
7) Sporządzanie planów i sprawozdań.

2. Biblioteką kieruje Kierownik podlegający bezpośrednio dyrektorowi Muzeum i ściśle współpracujący z wszystkimi działami merytorycznymi.

§ 10

1. Do zakresu działania Działu Konserwacji Zabytków należy:

1) Konserwacja i zabezpieczenie muzealiów w zakresie posiadanych uprawnień.
2) Wykonywanie i gromadzenie dokumentacji konserwatorskiej.
3) Publikowanie wyników odkryć i badań konserwatorskich.
4) Działalność popularyzatorska i promocyjna w zakresie prowadzonej działalności konserwatorskiej.
5) Prowadzenie działalności usługowej (zabezpieczenie zabytków i ich konserwacja na rzecz instytucji, osób fizycznych, podmiotów prawnych).
6) Nadzór konserwatorski nad zbiorami muzealnymi - dbanie o właściwe warunki przechowywania i zabezpieczenia zabytków w czasie ich transportowania i przenoszenia.
7) Kontrolowanie stanu zabytków w magazynach i na wystawach.
8) Dbałość o dobry stan urządzeń technicznych i właściwe przechowywanie chemikaliów oraz materiałów do konserwacji.
9) Wykonywanie planów i sprawozdań.

3. Działem Konserwacji Zabytków kieruje Kierownik Działu podlegający bezpośrednio Dyrektorowi Muzeum i ściśle współpracujący z wszystkimi działami merytorycznymi. Podlega mu pracownia Konserwacji Malarstwa i Rzeźby oraz pracownia Konserwacji Metali.

§ 11

1. Do zakresu działania Działu Administracyjno–Gospodarczego należy:

1) Zabezpieczenie znajdujących się w pomieszczeniach muzeum zbiorów przed pożarem, kradzieżą i innymi formami zniszczenia; czuwanie nad sprawnością sygnalizacji antywłamaniowej, przeciwpożarowej i klimatyzacyjnej.
2) Utrzymanie pomieszczeń muzealnych w należytym porządku i czystości.
3) Bezpośredni dozór mienia i obiektów wchodzących w skład Muzeum.
4) Przygotowywanie pomieszczeń, urządzeń i sprzętu na ekspozycje muzealne, odczyty i konferencje oraz magazynów, w których przechowywane są zbiory.
5) Koordynowanie transportu w celu przewozu eksponatów i wystaw, a także ich montażu i demontażu.
6) Zarządzanie magazynem przeznaczonym dla przechowywania sprzętu wystawowego i różnego rodzaju materiałów pomocniczych.
7) Sprowadzanie towaru, przeznaczonego do sprzedaży w kasie biletowej.
8) Dokonywanie zakupów sprzętu technicznego, materiałów, odzieży ochronnej, środków czystości i innego sprzętu niezbędnego w działalności Muzeum.
9) Prowadzenie archiwum zakładowego oraz klasyfikowanie akt zgodnie z instrukcją zatwierdzoną przez Archiwum Państwowe w Rzeszowie.
10) Przygotowywanie obsługi i zlecanie konserwacji urządzeń technicznych mających zastosowanie w działalności muzeum (w tym sprzęt komputerowy, fotograficzny, łączności) oraz dbanie o ich sprawne funkcjonowanie.
11) Prowadzenie szkolenia pracowników muzeum w zakresie bhp i ppoż.
12) Prowadzenie spraw inwestycji i remontów w budynkach muzeum, odpowiedniej dokumentacji, wykonawstwa różnych prac, nadzorowanie wykonawstwa prac zleconych przez muzeum.
13) Dbałość o należyty stan techniczny nieruchomości będących w posiadaniu Muzeum
14) Nadzorowanie ruchu osób w budynku muzeum.
15) Kontrolowanie przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
16) Nadzór nad środkiem transportu będącym własnością muzeum oraz rozliczanie kart drogowych.
17) Utrzymanie w należytym porządku i czystości wszystkich pomieszczeń muzealnych, pokoju gościnnego oraz bezpośredniego otoczenia budynków.
18) Kontrola stanu ekspozycji pod względem zabezpieczenia przed kradzieżą.
19) Organizacja dozoru dziennego i nocnego oraz kontrolowanie dozorców.
20) Obsługa centrali telefonicznej oraz dozór nad obiegiem i właściwym zabezpieczeniem kluczy muzealnych w godzinach pracy.
21) Prowadzenie systematycznej kontroli dozorców.
22) Obsługa organizacyjna imprez kulturalnych organizowanych przez Muzeum
23) Prowadzenie sekretariatu Dyrektora wraz z dziennikiem podawczym korespondencji.
24) Prowadzenie całości spraw kadrowych oraz urlopowych pracowników
25) Kontrola sposobu i celowości korzystania z nośników energii, telekomunikacji, wody, itp., w zakresie racjonalności i oszczędności w zakresie ich użytkowania.
26) Prowadzenie spraw dotyczących postępowania w zakresie zamówień publicznych.
27) Sprawy Komisji Zakupu Muzealiów.
28) Wydawanie przepustek dla odwiedzających pracownie muzealne.

2. Działem Administracyjno–Gospodarczym kieruje Kierownik Administracyjny, podlegający bezpośrednio Dyrektorowi Muzeum i ściśle współpracuje z Działem Finansowo-Księgowym. W skład działu wchodzi także Kancelaria Muzeum podlegająca bezpośrednio Dyrektorowi Muzeum.

§ 12

1. Do zakresu działania Działu Finansowo-Księgowego należy:

1) Prowadzenie rachunkowości Muzeum zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami w sposób umożliwiający optymalne zarządzanie i zapewniający możliwość terminowego ustalenia:
 stanu poszczególnych składników majątkowych, zobowiązań, należności, funduszy oraz ich zmian
 poniesionych kosztów, osiągniętych przychodów oraz końcowego wyniku finansowego w poszczególnych okresach sprawozdawczych
 danych niezbędnych do rozliczeń finansowych Muzeum, w tym z Urzędem Skarbowym oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
 danych niezbędnych do rozliczenia osób materialnie odpowiedzialnych za majątek Muzeum oraz do funkcjonowania systemu wewnętrznej informacji ekonomicznej

2) Opracowywanie planów finansowych, sporządzanie sprawozdań z ich realizacji oraz bilansu zamknięcia roku.
3) Kontrola dyscypliny finansowej muzeum oraz przestrzeganie terminowości rozliczania inwentaryzacji.
4) Kontrola wewnętrznych operacji gospodarczych i ich zgodności z prawem.
5) Nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów finansowych zgodnie z instrukcją wydaną w tym zakresie.
6) Opracowywanie analiz stanu majątkowego muzeum i wyników finansowych.
7) Wykonywanie obsługi finansowej muzeum.
8) Prowadzenie kasy muzeum.
9) Prowadzenie Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej
10) Naliczanie odpisu FŚS i jego realizacja
11) Naliczanie i wypłata wynagrodzeń oraz związane z tym rozliczenia.
12) Nadzór nad pobieraniem opłat wstępu od osób zwiedzających i nad prowadzeniem sprzedaży wydawnictw.

2. Działem Finansowo–Księgowym kieruje Główny Księgowy, który podlega bezpośrednio Dyrektorowi Muzeum i ściśle współpracuje z Działem Administracyjno–Gospodarczym. Głównemu Księgowemu podlega kasa główna Muzeum oraz kasa prowadząca sprzedaż biletów, wydawnictw i pamiątek dla zwiedzających.

§ 13

1. Do zakresu działania Oddziału w Trzcinicy należy:

1) Udostępnianie obiektów zwiedzającym.
2) Prowadzenie działalności oświatowej i promocyjnej
3) Organizacja imprez terenowych i festynów archeologicznych.
4) Organizowanie i prowadzenie archeologicznych prac terenowych.
5) Gromadzenie muzealiów archeologicznych wraz z dokumentacją terenową oraz przygotowanie ich do pełnego wykorzystania w celach naukowych i oświatowych (konserwacja, magazynowanie, inwentaryzowanie).
6) Inicjowanie i wykonywanie opracowań naukowych.
7) Organizowanie wystaw oraz konferencji naukowych.
8) Opieka nad zbiorami archeologicznymi znajdującymi się w oddziale, wypożyczonymi na wystawy i w depozyt.
9) Organizowanie i wykonywanie konserwacji zabytków archeologicznych oraz obiektów w skansenie.
10) Udostępnianie zbiorów do celów badawczych i popularyzatorskich.
11) Zabezpieczenie znajdujących się w pomieszczeniach muzeum zbiorów przed pożarem, kradzieżą i innymi formami zniszczenia; czuwanie nad sprawnością sygnalizacji antywłamaniowej, przeciwpożarowej i klimatyzacyjnej oraz organizowanie dozoru dziennego i nocnego.
12) Utrzymanie pomieszczeń muzealnych i otoczenia w należytym porządku i czystości.
13) Przygotowywanie obsługi i zlecanie konserwacji urządzeń technicznych mających zastosowanie w działalności Odziału (w tym sprzęt komputerowy, fotograficzny, łączności) oraz dbanie o ich sprawne funkcjonowanie.
14) Współpraca z placówkami oświatowymi, zakładami pracy, szkołami, stowarzyszeniami, mediami, samorządem lokalnym, Kościołem.
15) Prowadzenie ewidencji i statystyki zwiedzających.
16) Współpraca z innymi działami Muzeum w celu realizacji w/w zadań.
17) Sporządzanie planów pracy i sprawozdań.

2. Odziałem w Trzcinicy kieruje kierownik Oddziału podlegający bezpośrednio Dyrektorowi Muzeum. W działania Oddziału w Trzcinicy angażowany jest także Dział Archeologiczny i Oświatowo–Promocyjny Muzeum.

§ 14

Do zakresu działania działów i komórek organizacyjnych Muzeum należą również wszelkie zadania i prace zlecone przez Dyrektora Muzeum Podkarpackiego w Krośnie.

ROZDZIAŁ 4
ZASADY KIEROWANIA I ZARZĄDZANIA DZIAŁALNOŚCIĄ MUZEUM
 
§ 15

1. Muzeum kieruje i zarządza Dyrektor na zasadzie jednoosobowego kierownictwa, ponosząc odpowiedzialność przed Zarządem Województwa Podkarpackiego za całokształt działalności i wyniki pracy instytucji.
2. Dyrektorowi podlegają bezpośrednio: Zastępca, Główny Księgowy, Kierownik Administracyjny oraz Kierownicy wszystkich Działów Muzeum Podkarpackiego w Krośnie.
3. Do zakresu działania Dyrektora należy w szczególności:
1) sprawowanie ogólnego kierownictwa w sprawach naukowo-badawczych, oświatowych i administracyjnych,
2) ogólny nadzór nad zbiorami i majątkiem Muzeum,
3) reprezentowanie Muzeum na zewnątrz,
4) przedstawienie właściwym instytucjom, Radzie Muzeum i organom nadzoru planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań, oraz wniosków finansowo-inwestycyjnych,
5) bezpośrednie kierowanie pracownikami naukowymi,
6) stwarzanie warunków do podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników,
7) zatrudnianie, awansowanie i zwalnianie pracowników,
8) wydawanie w obowiązującym trybie regulaminów i zarządzeń wewnętrznych.

4. W zakresie kierowania Muzeum, Dyrektor stosuje - w zależności od potrzeb - odpowiednie formy przekazywania zadań do realizacji, a w szczególności:
1) akty prawne w formie zarządzeń wewnętrznych i innych pism okólnych,
2) pisemne lub ustne polecenia indywidualne kierowane do kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych lub innych pracowników,
3) polecenia przekazywane wszystkim zainteresowanym w formie ustaleń dokonywanych podczas posiedzeń kolegium doradczego, narad, odpraw, spotkań roboczych itp.

§ 16

Do zadań Zastępcy Dyrektora do spraw merytorycznych należy koordynowanie całością spraw obejmujących działalność merytoryczną Muzeum oraz dbałość o właściwe funkcjonowanie i ochronę Muzeum.
Zastępca jest powoływany i odwoływany przez Zarząd Województwa Podkarpackiego na wniosek Dyrektora Muzeum.

§ 17

W czasie nieobecności Dyrektora zastępuje go Zastępca ds. merytorycznych w zakresie działania przez niego określonym, na podstawie pisemnego upoważnienia.

§ 18

W procesie zarządzania działalnością Muzeum Dyrektor bierze pod uwagę opinie związków zawodowych, a w przypadku ich braku, opinie reprezentanta pracowników (męża zaufania) oraz opinie i zalecenia Rady Muzeum.
§ 19

1. Działami Muzeum kierują ich Kierownicy, ponoszący z tego tytułu odpowiedzialność przed Dyrektorem.

2. Do ramowych obowiązków Kierowników Działów należy w szczególności:

1) planowanie i koordynowanie pracy oraz podnoszenie jakości jej wykonania w Dziale,
2) kontrola oraz nadzór nad właściwym i terminowym wykonaniem wszystkich prac wchodzących w zakres obowiązków pracowników Działu,
3) bieżące zaznajamianie pracowników z obowiązującymi przepisami ogólnymi oraz wewnętrznymi Muzeum, a także poleceniami Dyrektora dotyczącymi danego Działu,
4) zabezpieczenie rzetelnego wykonania zadań oraz związanej z tym sprawozdawczości,
5) zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
6) przegląd i przydział spraw wpływających do danego Działu i udzielanie pracownikom wskazówek co do sposobu ich załatwienia.
7) nadzór na przestrzeganiem zasad i przepisów przeciwpożarowych oraz bezpieczeństwa i zabezpieczenia zbiorów.

ROZDZIAŁ 5
PLANOWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ. KONTROLA WEWNĘTRZNA

§ 20

1. Działalność Muzeum opiera się na planowaniu pracy, w szczególności na rocznych i wieloletnich planach działalności podstawowej, remontowo-konserwatorskiej, finansowej i szkoleniowej.
2. Treść i wewnętrzna forma planów uwzględnia podstawowe informacje określające rodzaj i charakter przedsięwzięcia, przewidywany termin realizacji, osoby odpowiedzialne za realizację oraz szacunkowe wysokości kosztów zadania.
3. Wszystkie komórki organizacyjne Muzeum (Działy, Pracownie, Biblioteka, Oddział w Trzcinicy) sporządzają sprawozdania kwartalne, półroczne, a na koniec I półrocza - roczne plany pracy na rok następny.
4. Rada Muzeum - co najmniej raz w roku - ocenia działalność Muzeum oraz zatwierdza przedłożony przez Dyrektora plan roczny wraz z planem finansowym, a także sprawozdanie roczne z działalności Muzeum.

§ 21

1. Kontrola wewnętrzna w Muzeum ma za zadanie sprawdzenie prawidłowości kierunków działania, doboru sposobu i metod wykonywania zadań ogólnych i obowiązków poszczególnych pracowników, w odniesieniu do obowiązujących przepisów i regulaminów wewnętrznych.
2. Celem kontroli wewnętrznej jest przede wszystkim zapewnienie bieżącej i obiektywnej informacji niezbędnej do kierowania i zarządzania Muzeum oraz badanie i ocena prawidłowości działania pracowników odpowiedzialnych za wyznaczone odcinki pracy.
3. Zadania kontroli wewnętrznej w Muzeum wykonuje Dyrektor i pracownicy przez niego wyznaczeni w szczegółowo określonym zakresie.
4. Z prac kontrolnych sporządza się sprawozdania okresowe oraz doraźne notatki służbowe zawierające odpowiednie wnioski dotyczące oceny kierunków działań i pracy pracowników.

ROZDZIAŁ 6
ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW

§ 22

1. Wszystkie komórki organizacyjne Muzeum zobowiązane są do wzajemnej współpracy w zakresie terminowego i prawidłowego wykonywania zadań im przypisanych, które wymagają takiego współdziałania, a w szczególności do:

1) wykonywania zarządzeń i poleceń wynikających z przepisów ogólnych oraz zarządzeń wewnętrznych i poleceń Dyrektora Muzeum,
2) współdziałania w zakresie organizacji ważnych wystaw i innych imprez muzealnych, zwłaszcza tych o charakterze ponadregionalnym (sesji, konferencji naukowych, festynów, koncertów i in.)
3) dostarczania odpowiednich materiałów do celów badawczych, sprawozdawczych i innych oraz do wszelkiego rodzaju opracowań zbiorczych Muzeum,
4) rozpatrywania, opiniowania oraz odpowiedniego załatwiania spraw i wniosków poszczególnych komórek organizacyjnych Muzeum i ich pracowników (w zakresie swoich kompetencji).

2. Przy załatwianiu spraw dotyczących zakresu działania dwóch lub więcej komórek organizacyjnych Muzeum, obowiązuje zasada koordynacji i uzgadniania merytorycznego sposobu załatwiania tych spraw pomiędzy zainteresowanymi komórkami, przy czym nadzór merytoryczny nad realizacją wszelkiego rodzaju aktów normatywnych i poleceń, jak też sporządzania sprawozdawczości zbiorczej, obowiązuje tę komórkę organizacyjną, która jest właściwa dla podstawowego przedmiotu i pełni w tym zakresie rolę wiodącą.

§ 23

1. Dyrektor podpisuje pisma, wystąpienia i umowy zastrzeżone dla niego w § 7 niniejszego Regulaminu.
2. Pisma wychodzące z Muzeum posiadają oznaczenia według rzeczowego wykazu akt
3. Dyrektor oraz Główny Księgowy i Zastępca Dyrektora ds. merytorycznych (na podstawie pisemnego upoważnienia Dyrektora) podpisują umowy, zamówienia, dokumenty finansowe i księgowe przed ich księgowaniem.
4. Dyrektor Muzeum może upoważnić Kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych do podejmowania określonych decyzji i związanego z tym podpisywania niektórych dokumentów.

ROZDZIAŁ 7
REALIZACJA ZADAŃ SZCZEGÓLNYCH

§ 24

1. Do realizacji zadań szczególnych (kompleksowe prace porządkowe, zabezpieczające, konserwatorskie na terenie obiektów muzealnych, ważne konferencje, wystawy i inne imprezy), Dyrektor może powołać zespół pracowników.
2. Dla powołanego zespołu Dyrektor określa terminarz prac, ustala sposób bezpośredniego kierowania zespołem oraz zasady kontroli jego pracami. W pracach tego rodzaju biorą udział wszyscy pracownicy do tego powołani, niezależnie od zaszeregowania w schemacie organizacyjnym.

ROZDZIAŁ 8
PRZEPISY KOŃCOWE

§ 25

1. Wszystkie sprawy związane z zabezpieczeniem porządku i dyscypliny pracy oraz określenie obowiązków i uprawnień pracowników Muzeum w zakresie całokształtu obowiązującej w tej dziedzinie przepisów, reguluje Regulamin Pracy Muzeum Podkarpackiego w Krośnie.
2. Obieg dokumentów w Muzeum Podkarpackim w Krośnie oraz sprawy związane z zabezpieczeniem pomieszczeń i zbiorów, ochroną ppoż. i zasadami pełnienia dozoru, regulują wewnętrzne zarządzenia i związane z nimi stosowne regulaminy i instrukcje.

§ 26

1. Wszystkie komórki organizacyjne Muzeum Podkarpackiego w Krośnie są tworzone i likwidowane w drodze zarządzeń wewnętrznych Dyrektora Muzeum.
2. Zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Muzeum Podkarpackiego w Krośnie mogą być dokonane w trybie określonym dla jego nadania.

Poprawiony (piątek, 17 września 2010 11:38)

 
Powiaty