KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

na postawie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze

(przetwarzanie z związku z ustawą z dnia 17.02.2005 r.

o informatyzacji działalności podmiotów realizujących działania publiczne)

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA Administratorem jest Muzeum Podkarpackie w Krośnie, reprezentowane przez Dyrektora z siedzibą przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 16, 38-400 Krosno
DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA Z administratorem – Muzeum Podkarpackim w Krośnie można się kontaktować poprzez adres email Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub na adres siedziby administratora
DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH Administrator – Muzeum Podkarpackie w Krośnie wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
CEL PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu:
  • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze,
  • realizacji umów zawartych z kontrahentami Muzeum,
  • wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym i realizacji działalności statutowej,
  • w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

ODBIORCY DANYCH

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej lub podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH Pani/Pana dane mogą być przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych jedynie na podstawie przepisów prawa krajowego, umów międzynarodowych i obowiązujących konwencji.
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
PRAWA PODMIOTÓW DANYCH W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
  • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  • prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
  • prawo do przenoszenia danych osobowych
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Unii Europejskiej Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa
ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, W TYM PROFILOWANIE Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą profilowane.

Poprawiony (piątek, 01 marca 2019 10:35)