Podkarpackie Ochrona Danych Osobowych Ochrona Danych Osobowych KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

na postawie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze

(przetwarzanie z związku z ustawą z dnia 17.02.2005 r.

o informatyzacji działalności podmiotów realizujących działania publiczne)

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA Administratorem jest Muzeum Podkarpackie w Krośnie, reprezentowane przez Dyrektora z siedzibą przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 16, 38-400 Krosno
DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA Z administratorem – Muzeum Podkarpackim w Krośnie można się kontaktować poprzez adres email Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub na adres siedziby administratora
DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH Administrator – Muzeum Podkarpackie w Krośnie wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
CEL PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu:
  • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze,
  • realizacji umów zawartych z kontrahentami Muzeum,
  • wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym i realizacji działalności statutowej,
  • w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

ODBIORCY DANYCH

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej lub podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH Pani/Pana dane mogą być przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych jedynie na podstawie przepisów prawa krajowego, umów międzynarodowych i obowiązujących konwencji.
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
PRAWA PODMIOTÓW DANYCH W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
  • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  • prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
  • prawo do przenoszenia danych osobowych
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Unii Europejskiej Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa
ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, W TYM PROFILOWANIE Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą profilowane.

Poprawiony (piątek, 01 marca 2019 10:35)

 
Powiaty